Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Kurumlar ve TanımlarSoru-1

Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-2

Karayollarının hangi kısmı yalnız zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılabilir?

A)

Banket

B)

Yaya yolu

C)

Geçiş yolu

D)

Bağlantı yolu


Soru-3

Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

A)

Banket

B)

Tali yol

C)

Ana yol

D)

Bölünmüş yol


Soru-4

Kara yolunda, insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

A)

Taşıt

B)

Tren

C)

Ulaşım

D)

Taşıma


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıt değildir?

A)

Cankurtaran

B)

Cenaze aracı

C)

İtfaiye

D)

İş makinesi


Soru-6

Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik, hangi bakanlığın görüşüne uygun olarak hazırlanır?

A)

Sağlık Bakanlığının

B)

İçişleri Bakanlığının

C)

Millî Eğitim Bakanlığının

D)

Adalet Bakanlığının


Soru-7

Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değidir?

A)

Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemesi yapmak

B)

Kara yollarında işaretleme standartlarını tespit etmek

C)

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D)

Sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak


Soru-8

Emniyet genel müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerini getirir?

A)

İl özel idareleri

B)

Afet işleri genel müdürlüğü

C)

Jandarma genel komutanlığı

D)

Sivil savunma genel müdürlüğü


Soru-9

Ağırlık ve boyutları bakımından, belirlenen sınırı aşan, bölünemeyen  ve başka taşıma imkanı olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan izin alınması zorunludur?

A)

Emniyet Genel Müdürlüğünden

B)

Ulaştırma Bakanlığından

C)

İçişleri Bakanlığından

D)

Karayolları Genel Müdürlüğünden


Soru-10

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A)

Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir

B)

Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.

C)

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır.

D)

Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır


Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi taşınabilecek en az ağırlığı gösterir?

A)

Azami ağırlık

B)

Taşıma sınırı

C)

Toplam ağırlık

D)

Yüksüz ağırlık


Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?

A)

Sürücü kurslarını denetlemek

B)

Duran ve akan trafiği düzenlemek

C)

Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek

D)

Sürücü kurslarında yetiştirilenlerin sınavlarını yapmak


Soru-13

Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne denir? 

A)

Gabari

B)

Yüksüz ağırlık

C)

Azami dingil ağırlığı

D)

Yüklü ağırlık


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sü­rücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A)

Millî Eğitim Bakanlığı

B)

Karayolları Genel Müdürlüğü

C)

Emniyet Genel Müdürlüğü

D)

Ulaştırma Bakanlığı


Soru-15

Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun üstünden geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A)

Bağlantı yolu

B)

Hemzemin geçit

C)

Üst geçit

D)

Geçiş yolu


Soru-16

Yük taşınmacılığında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizat ile donatıl­mış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıya­bilen motorlu taşıta ne denir?

A)

Özel amaçlı taşıt

B)

Arazi taşıtı

C)

Kamp taşıtı

D)

Taşıt katarı


Soru-17

Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A)

Gabari

B)

Viraj

C)

Platform

D)

Tehlikeli eğim


Soru-18

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?       

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-19

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir?

A)

Sürücü

B)

Şoför

C)

İşleten

D)

Araç sahibi


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yolunun yapım ve bakımından sorumlu­dur?

A)

Emniyet Genel Müdürlüğü

B)

İl Belediye Başkanlığı

C)

Karayolları Genel Müdürlüğü

D)

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı


Soru-21

Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A)

Araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir

B)

Araç, yaya ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.

C)

Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.

D)

Araç ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.


Soru-22

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?

A)

İçişleri Bakanlığının

B)

Sağlık Bakanlığının

C)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

D)

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı


Soru-23

Şehirler arası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?

A)

Asgari hız

B)

Azami hız

C)

Uygun hız

D)

Seyir hızı


Soru-24

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

1 ve 2 numaralı taşıtlar anayoldadır.

B)

3 ve 4 numaralı taşıtlar taliyoldadır

C)

3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır.

D)

1,2,3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır


Soru-25

Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim plânını hazırlayıp uygulamakla görevlidir?

A)

Millî Eğitim Bakanlığı

B)

Ulaştırma Bakanlığı

C)

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

D)

Yüksek Öğretim Kurumu


Soru-26

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir? 

A)

Özel amaçlı taşıt

B)

Kamp taşıtı

C)

Minibüs

D)

Otobüs


Soru-27

Yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir? 

A)

Otobüs

B)

Kamyonet

C)

Otomobil

D)

Minibüs


Soru-28

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi ile belirlenir? 

A)

Adalet Bakanlığı

B)

Millî Eğitim Bakanlığı

C)

Sağlık Bakanlığı

D)

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı


Soru-29

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir?

A)

Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak

B)

Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun olmak

C)

Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

D)

Bir meslek sahibi olmak


Soru-30

Araçların, yüklü veya yüksüz kara yolunda güvenli seyretmeleri amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

A)

Azami ağırlık

B)

Taşıma sınırı

C)

Azami dingil ağırlığı

D)

Gabari


Soru-31

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

A)

Geçiş yolu

B)

Kara yolu

C)

Bağlantı yolu

D)

Şerit


Soru-32

Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak için, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?

A)

Yaya yolu

B)

Yaya geçidi

C)

Platform

D)

Geçiş yolu


Soru-33

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiği için ayrılmış kısmına ne denir?

A)

Ana yol

B)

Banket

C)

Şerit

D)

Taşıt yolu


Soru-34

Aşağıdakilerden hangisini sevk ve idare eden kişilere şoför denir?

A)

Tramvayı

B)

Otomobil

C)

Taksi dolmuşunu

D)

Treni


Soru-35

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu  un­surlarından değildir

A)

Araç

B)

Köprü

C)

Banket

D)

Kavşak


Soru-36

Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir? 

A)

Azami toplam ağırlık

B)

Taşıma sınırı (Kapasite)

C)

Yüklü ağırlık

D)

Gabari


Soru-37

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

B)

Gabarinin aşılması

C)

Araç dengesinin korunması

D)

Trafik güvenliğinin dikkate alınması


Soru-38

Aşağıdakilerden hangisi bağlantı yollarının özelliklerinden biri değildir?

A)

Kavşak yakınında olması

B)

Bir yönlü trafiğe ayrılmış olması

C)

Taşıt yollarını birbirine bağlaması

D)

Aracın bir mülke giriş ve çıkışı için yapılmış olması


Soru-39

Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir?

A)

Asgari hız

B)

Azami hız

C)

Uygun hız

D)

Seyir hızı


Soru-40

Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

A)

Çekici

B)

Kamyon

C)

Treyler

D)

Kurtarıcı


Soru-41

Radyoaktif maddelerin yüklenmesi boşaltılması ve taşınabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden izin almak zorunludur?

A)

Karayolları Genel Müdürlüğünden

B)

İl ve İlçe Trafik Komisyonundan

C)

Çevre Koruma Derneğinden

D)

Atom Enerjisi Komisyonundan


Soru-42

Kara yollarında taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?

A)

Yol çizgileri

B)

Işıklı işaret cihazı

C)

Kara yollarındaki taşıt sayısı

D)

Yolda yaya geçitlerinin olması


Soru-43

Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir? 

A)

İl Trafik Komisyonu

B)

Emniyet Genel Müdürlüğü

C)

Trafik Hizmetleri Başkanlığı

D)

Karayolları Genel Müdürlüğü


Soru-44

Başbakanın başkanlığın da, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

B)

İl ve ilçe Trafik Komisyonları

C)

Karayolları Genel Müdürlüğü

D)

Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü


Soru-45

Belediye sınırı içinde, kara yollarını etkileyecek yapım çalışmaları için kimden izin alınması gerekir?

A)

Belediye Başkanlığından

B)

İl Trafik Komisyonundan

C)

İl Emniyet Müdürlüğünden

D)

Millî Eğitim Müdürlüğünden


Soru-46

Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan, yük taşımayan motorlu taşıttır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-47

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınmasına ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasına ne denir? 

A)

Trafikten men

B)

Trafik suçu

C)

Trafik kusuru

D)

Trafik cezası


Soru-48

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne denir?

A)

Bağlantı yolu

B)

Geçiş yolu

C)

Tali yol

D)

Taşıt yolu


Soru-49

Kara yolunda kullanılan motorlu, motorsuz, özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

A)

Araç

B)

Taşıt katarı

C)

Arazi taşıtı

D)

Ticari taşıt


Soru-50

Banket için ne söylenebilir?

A)

İki yol arasındaki ayırıcı olduğu

B)

Tırmanma şeridi olduğu

C)

Zorunlu halde taşıtlarca kullanılabilineceği

D)

Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı


Soru-51

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?

A)

Şoför

B)

Sürücü

C)

Araç sahibi

D)

İşleten


Soru-52

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A)

Geçiş hakkı

B)

Bağlantı yolu

C)

Hemzemin geçit

D)

Geçiş üstünlüğü


Soru-53

Yaya, hayvan ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir? 

A)

Trafik

B)

Ulaşım

C)

Taşıma

D)

Erişme


Soru-54

Motorlu taşıtlar sürücü kursunu bitiren ve kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaya hangi belge verilir?

A)

Taşıt sürücü sertifikası

B)

Trafik tescil belgesi

C)

Ruhsat

D)

Sürücü kursu diploması


Soru-55

Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?

A)

Minibüs

B)

Otobüs

C)

Otomobil

D)

Tramvay


Soru-56

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?

A)

İçişleri Bakanlığının

B)

Millî Eğitim Bakanlığının

C)

Dış işleri Bakanlığının

D)

Ulaştırma Bakanlığının


Soru-57

Kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzenini sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir? 

A)

Medeni Kanun

B)

Türk Ceza Kanunu

C)

Karayolları Trafik Kanunu

D)

2872 Sayılı Çevre Kanunu


Soru-58

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

A)

Ekspres yol

B)

Sığınma cebi

C)

Hemzemin geçit

D)

Kavşak


Soru-59

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A)

Kapasite

B)

Taşıma sınırı

C)

İstiap haddi

D)

Dingil ağırlığı


Soru-60

Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü belgesini almak için nereye başvu­rur?

A)

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

B)

Nüfus Müdürlüğüne

C)

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna

D)

İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine


Soru-61

Belli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasın­da trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir?

A)

Geçiş üstünlüğü

B)

Geçiş hakkı

C)

Gabari

D)

Geçiş kolaylığı


Soru-62

Kara yollarında bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki rö­morktan oluşan taşıtlara ne denir?

A)

Özel amaçlı taşıt

B)

Taşıt katarı

C)

Kamp taşıtı

D)

Karavan


Soru-63

Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyrede bilmeleri için taşıt yolunun çizgiler ile ayrılmış bölümüne ne denir?

A)

Bölünmüş yol

B)

İki yönlü yol

C)

Banket

D)

Şerit


Soru-64

Şekildeki kara yolunun 2 ve 3 ile belirtilen kısmına ne ad verilir?

A)

Ayırıcı 

B)

Banket

C)

Taşıt yolu

D)

Yaya geçidi


Soru-65

Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A)

Tek yönlü kara yolu

B)

İki yönlü kara yolu

C)

Bölünmüş kara yolu

D)

Erişme kontrollü kara yolu


Soru-66

Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış olan bölümüne ne denir?

A)

Bölünmüş yol

B)

Banket

C)

Şerit

D)

İki yönlü yol


Soru-67

Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A)

Bölünmüş kara yolu

B)

İki yönlü kara yolu

C)

Tek yönlü kara yolu

D)

Bağlantı yolu


Soru-68

Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A)

Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak

B)

Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek

C)

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D)

Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak.


Soru-69

Şekle göre yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, 1 ve 4 ile belirtilmiş kısımlara ne ad verilir?

A)

Taşıt yolu

B)

Banket

C)

Bisiklet yolu

D)

Platform


Soru-70

Şekle göre hangisinin yapılması yasaktır?

A)

1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi

B)

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

C)

4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi

D)

3 numaralı aracın 4 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi


Soru-71

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-72

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A)

Tek yönlü kara yolu

B)

İki yönlü kara yolu

C)

Bölünmüş kara yolu

D)

Erişme kontrollü kara yolu


Soru-73

Hangi yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-74

Şekildeki gibi yan yana devamlı iki çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

Bölünmüş yol haline geldiği

B)

Çizgilerin yolda ayırıcı görev yaptığı

C)

Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği

D)

Aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanabileceği


Soru-75

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-76

Şehir merkezinde araç kullanan sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor ;

Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok

Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.

Yolun yapısı, trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A)

Belediye

B)

Mahalle muhtarı

C)

Tarım il müdürlüğü

D)

Milli Eğitim Müdürlüğü


Soru-77
 
I  - Araçların tescil edilmesi
II - Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
 
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
   
A)

Yanlız I

B)

I ve III

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-78
 
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
     
A)

Sağlık Bakanlığı

B)

Milli Eğitim Bakanlığı

C)

Emniyet Genel Müdürlüğü

D)

Karayolları Genel Müdürlüğü


Soru-79

Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?

A)

Ana yol

B)

Tali Yol

C)

Bağlantı yolu

D)

Bölünmüş karayolu


Soru-80

Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?

A)

Ana yol

B)

Tali yol

C)

Bağlantı yolu

D)

Bölünmüş yol


Soru-81
 
I-   Yer işaretlemeleri
II-  Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
 
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
  
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-82
 
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I-   Motorlu araç çeşididir.
II-  Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
   
A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I,II ve III


Soru-83
 
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
  
A)

Çekici

B)

Otobüs

C)

Otomobil

D)

Kamyonet


Soru-84

I-   Park etmek
II-  Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen lerden hangilerinin yapılması yasaktır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-85
 
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
   
A)

Sağlık Bakanlığı

B)

Adalet Bakanlığı

C)

Karayolları Genel Müdürlüğü

D)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


Soru-86
 
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
  
A)

Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak 

B)

Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak 

C)

Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek 

D)
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

Soru-87
 
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
  
A)

Minibüs

B)

Tramvay

C)

Kamyonet

D)

Arazi taşıtı


Soru-88
 
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
 
A)

Okul geçidi 

B)

Yaya geçidi 

C)

Rampalı geçit 

D)
Hemzemin geçit

Soru-89

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek

II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A)

I ve II.

B)

I ve III.

C)

II ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-90

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A)

Sağlık Bakanlığı

B)

Maliye Bakanlığı

C)

Karayolları Genel Müdürlüğü

D)

Milli Eğitim Bakanlığı


Soru-91

Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak

    • Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak yaptırmak, denetlemek

      Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

B)

Karayolları Genel Müdürlüğü

C)

Emniyet Genel Müdürlüğü

D)

İç İşleri Bakanlığı


Soru-92
 
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
  
A)
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
B)
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek
C)
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
D)
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Soru-93
 
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
  
A)

Ada

B)

Ayırıcı

C)

Şerit

D)

Banket