Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Trafik CezalarıSoru-1

Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A)

Sürülecek araç başkasına aitse

B)

Kasko sigortası yaptırılmamışsa

C)

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse

D)

Aracın bakım süresi geçmişse


Soru-2

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için­de; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşa­ğıdakilerden hangileri uygulanır?

 I  -  Hafif para cezası

II  -  Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması

III -  Araç kullanmaktan men cezası

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-3

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A)

Sadece para cezası verilir. 

B)

Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. 

C)

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kul­lanmasına izin verilir

D)

İdari para cezasının yanı sıra sürücü bel­gesi  5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.


Soru-4

Hız sınırını %30 aşan sürücülere, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez ihlal etmeleri hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Hafif hapis cezası ve aracına el koyma

B)

Hafif hapis ve para cezası

C)

Sürücü belgesinin 1 yıl geri alınması ve para cezası

D)

Ceza puanı uygulaması ve hafif hapis cezası


Soru-5

Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aşan sürücüler için hangisi yapılır?

A)

Sürücü belgesi 2 ay süre ile geri alınır.

B)

Sürücü belgesi 4 ay süre geri alınır.

C)

Sürücü belgesi süresiz geri alınır.

D)

Sürücü sağlık muayenesine sevk edilir.


Soru-6

Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belge­si sahibi olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere uygulanır?

A)

Sürücü belgesi almaktan men

B)

Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis

C)

İki aydan üç aya kadar hafif hapis

D)

Bir aydan iki aya kadar hafif hapis


Soru-7

Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üze­rinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?

A)

Araç kullanmaktan men cezası

B)

Sadece para cezası

C)

Ağır hapis cezası

D)

Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası


Soru-8

Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır? 

A)

2

B)

3

C)

4

D)

6


Soru-9

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A)

Trafikten süresiz men

B)

Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulma

C)

Tescil plakası üzerinden idari para cezası

D)

Sürücü belgesinin 2 ay süre ile geri alınması


Soru-10

Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A)

30 Gün

B)

3 Ay

C)

6 Ay

D)

2 Yıl


Soru-11

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için­de; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürü­cü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A)

5 Yıl

B)

2 Yıl

C)

1 Yıl

D)

6 Ay


Soru-12

Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygula­nır?

A)

Trafikten süresiz men

B)

Para cezası ve ceza puanı

C)

Sürücü belgesine 6 ay el koyma

D)

Yeniden sürücü eğitimine tabi tutmak


Soru-13

Sürücü belgesinin alınmasında, tescil ku­ruluşuna yanlış bilgi beyan eden ve hatalı belge kullananlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Ağır para cezası ve 6 ay hafif hapis cezası

B)

2 aydan 3 aya kadar hafif hapis ve para cezası

C)

3 gün hafif hapis ve ağır para cezası

D)

Ömür boyu trafikten men edilmesi


Soru-14

Trafik Kanununa göre, hız ölçen cihazların yerini tespit eden veya bu konuda sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithalini yapanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Hafif para ve hafif hapis cezası

B)

Sadece ağır hapis cezası

C)

Ticaret yasağı

D)

Araca el konulması


Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü bel­gesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır? 

A)

Ağır para cezası

B)

Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis

C)

Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası

D)

İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası


Soru-16

Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belge­sinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A)

5

B)

4

C)

3

D)

2


Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A)

Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması

B)

Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi

C)

Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması

D)

Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi


Soru-18
 
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
  
A)
Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
B)
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
C)
Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D)
Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

Soru-19

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücüleri nin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

0,20

B)

0,30

C)

0,40

D)

0,50


Soru-20
 
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
    
A)

 7 

B)

 10 

C)

 15

D)

 30