Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Karayollarının Kullanılması-ISoru-1

Aşağıdaki araçlardan hangisinin otoyola girmesi yasaktır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-2

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

      

A)

U dönüşü yapmalı

B)

2 numaralı araca yol vermeli

C)

İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı

D)

2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı


Soru-3
 
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
   
A)

Otomobil

B)

Motosiklet

C)

Tehlikeli madde taşıyan taşıt

D)

Lastik tekerlekli traktör


Soru-4

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

     

A)

Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

B)

Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi

C)

Geçmek için en sol şeridi kullanması

D)

En sağ şeride geçerek seyretmesi


Soru-5

Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?

A)

Araç ağırlığının üç katı

B)

Araç hızı kadar

C)

Araç boyunun iki katı

D)

Araç hızının yarısı


Soru-6

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A)

İntikal mesafesi

B)

Fren mesafesi

C)

Duruş mesafesi

D)

Takip mesafesi


Soru-7

80 km/saat hızla seyreden bir araç önündeki araca en fazla kaç metre yanaşabilir?

A)

30

B)

10

C)

40

D)

20


Soru-8

Yerleşim yerleri dışında, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A)

30

B)

40

C)

50

D)

20


Soru-9

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen araç sürücüsü için ne kesinlikle söylenebilir?

A)

Çok dikkatli olduğu

B)

Trafik kurallarına uymadığı

C)

Çok tecrübeli olduğu

D)

Yol yapısına bağlı olarak hareket ettiği


Soru-10

Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün ne yapması doğrudur?

A)

Takip mesafesini artırması

B)

Takip mesafesini azaltması

C)

Takip mesafesine uyması

D)

Ani fren yaparak durmaya çalışması


Soru-11

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A)

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

B)

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C)

Araç uzunluğunun üç katı kadar

D)

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar


Soru-12

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur? 

A)

Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi 

B)

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

C)

İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması 

D)

İnen araç sürücüsünün aracının motorunu durdurup, vitesi boşa alması


Soru-13

Tek yönlü yollarda en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Hafif para cezası

B)

Sadece ceza puanı

C)

Para cezası ve ceza puanı

D)

Trafikten men etme


Soru-14

Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?

A)

Önlerinde seyreden araç yoksa

B)

Arkalarından gelen araç yoksa

C)

Arkalarından gelen araca yol vermek için 

D)

Geçmek, dönmek, park etmek için


Soru-15

İki yönlü ve üç şeritli yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır?

A)

En sağdaki

B)

En sağ ve ortadaki

C)

En soldaki

D)

Ortadaki


Soru-16

 

 Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? 

 

A)

Fren mesafesinin

B)

Duruş mesafesinin

C)

Takip mesafesinin

D)

İntikal mesafesinin


Soru-17

Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Geçişler dışında trafik sağdan akar.

B)

Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidirler.

C)

Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır

D)

Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler. 


Soru-18

Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?

A)

Kamyon

B)

Otobüs

C)

Otomobil

D)

Motosiklet


Soru-19

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? 

A)

Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek

B)

Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

C)

Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

D)

Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek


Soru-20

İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A)

Çıkışta kullandığı vitesi kullanması

B)

Hız azaltmak için frene basması

C)

Vitesi boşa alması

D)

Düşük hızla seyretmesi


Soru-21

Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? 

A)

Sağ şeritten gidilemeyeceğini

B)

Hiçbir sebeple durulamayacağını

C)

Öndeki araçların geçilemeyeceğini

D)

Sağ bankette durulamayacağını


Soru-22

Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

A)

Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilirler.

B)

Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki araçları geçebilirler.

C)

Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler.

D)

Her iki yöndeki araçta önündeki aracı geçemez.


Soru-23

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur? 

A)

Orta şeridin 

B)

Hızlanma şeridinin 

C)

Tırmanma şeridinin 

D)

Yavaşlama (ayrılma) şeridinin


Soru-24

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

A)

Diğer şeride geçemez.

B)

Önündeki aracı geçebilir.

C)

Takip mesafesini azaltabilir.

D)

Sol şeritte sürekli seyredebilir.


Soru-25

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

1 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B)

1 numaralı aracın hızını artırarak ana  yola girmesi

C)

1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

D)

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması


Soru-26

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için hangisi söylenemez?

A)

Öndeki aracın geçilebileceği

B)

İki yönlü karayolu olduğu

C)

Diğer şeride geçilemeyeceği

D)

Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı


Soru-27

Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

A)

İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini

B)

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğine

C)

Devamlı çizgi tarafından araçların şerit değiştiremeyeceğini

D)

Her iki yönden seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini


Soru-28

Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

I-  Yolun kaygan olup olmadığına

II- Geçeceği aracın hızına

III-Geçiş yapılacak şeridin trafik yoğunluğuna

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-29

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A)

Kesikli çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçebileceği

B)

Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiği

C)

Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceği

D)

Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını


Soru-30

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez?

A)

En sağdaki

B)

Ortadaki

C)

En soldaki

D)

Orta ile en sağdaki


Soru-31

Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A)

1-2-3

B)

2-3-1

C)

3-1-2

D)

3-2-1


Soru-32

İki yönlü karayolunda araç geçilirken geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir?

A)

Karşıdan gelen araç bulunmaması

B)

Yolun geniş olması

C)

Arkadan gelen araçların hızlı olması

D)

Geçişi güvenli şekilde tamamlaması


Soru-33

Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?

A)

Başka aracı geçmeye çalışan araçları geçmemek

B)

Geçilen aracı kontrol etmeden sağa geçmek

C)

Tepe üstü ve dönemeçte araç geçmek

D)

Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak


Soru-34

Kara yolunun hangi bölümünde öndeki  araç geçilebilir?

A)

Yaya ve okul geçitlerinde

B)

Kavşakta

C)

Tek yönlü iki şeritli yolda

D)

Demiryolu geçidinde


Soru-35

Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? 

A)

Üç araç boyu kadar

B)

Takip mesafesi kadar

C)

Bir araç boyu kadar

D)

İki araç boyu kadar


Soru-36

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir?

A)

Kavşaklarda şerit değiştirmeleri

B)

İki şeridi birden kullanmaları

C)

İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları

D)

İşaret vermeden şerit değiştirmeleri


Soru-37

Şekle göre kontrolsüz kavşakta ilk önce hangi araç geçmelidir?

A)

Motosiklet

B)

Traktör

C)

Otomobil

D)

Kamyonet


Soru-38

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır

B)

Hızını arttırarak öndeki aracı geçmelidir

C)

Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır

D)

Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.


Soru-39

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için hangisinin gerçekleşmesi  beklenir?

A)

2 numaralı aracın şerit değiştirmesi

B)

1 numaralı aracın sağa geçmesi

C)

4 numaralı aracın yavaşlaması

D)

5 numaralı aracın geçmesi


Soru-40

Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

A)

Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi

B)

Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması

C)

Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi

D)

Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi


Soru-41

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki  işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1-Hız azaltılır.

2-İşaret verilir.

3-Dar kavisle dönülür.

4-Yolun sağına yanaşılır

A)

2-4-1-3

B)

1-2-3-4

C)

4-2-1-3

D)

1-4-2-3


Soru-42

“88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Fren mesafesi

B)

İntikal mesafesi

C)

Takip mesafesi       

D)

Duruş mesafesi


Soru-43

Yerleşim yeri dışında seyreden şekildeki araçlar arasında, en az kaç metre mesafe olmalıdır?

A)

20

B)

30

C)

40

D)

50


Soru-44

Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamlıdır.

B)

Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir.

C)

Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir.

D)

Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır


Soru-45

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Önünde araç varsa takip mesafesini artırması

B)

Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa kısa lâmbaları yakması

C)

Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi

D)

Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması


Soru-46

Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?

A)

Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek

B)

Takip mesafesi kadar önceden sola geçmek

C)

Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek

D)

Sağ şeride girmek


Soru-47

Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağından geçilebilir?

A)

Yavaş seyreden araçların

B)

Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların

C)

Konvoy oluşturmuş araçların

D)

Tırmanma şeridinde olmayan araçların


Soru-48

Şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

1 veya 2


Soru-49

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)

Geçme sırasında banket kullanılabilinir.

B)

Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.

C)

Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağından geçilmelidir.

D)

Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.


Soru-50

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

2 numaralı aracın öncelikle geçmesi 

B)

1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi

C)

2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D)

3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması


Soru-51

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne  kadar seyredilmelidir?

A)

Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar

B)

Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar

C)

Geçilen aracın boyunun yarısı kadar

D)

Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar


Soru-52

Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.

B)

Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.

C)

Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.

D)

Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.


Soru-53

Geçiş üstünlüğünü kullanan araçların hangisini yapması zorunludur?

A)

Eskort eşliğinde gitmesi

B)

Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması

C)

Seyyar tepe lambası takması

D)

Aracında gözcü bulundurması


Soru-54

Şekle göre ışıksız kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A)

1 nolu araç 

B)

2 nolu araç 

C)

Hızı az olan araç 

D)

Hızı fazla olan araç 


Soru-55

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz.

B)

Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza verilmez.

C)

Tramvayların sol yanından geçilmez.

D)

Sağ banketten geçiş için yararlanılabilinir.


Soru-56

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir?

A)

Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

B)

Karşı yönden gelen trafiği kontrol etme

C)

Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek.

D)

Öndeki aracın işaretini beklemek.


Soru-57

Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

A)

İki şeridi birden kullanmak

B)

Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak

C)

Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek

D)

Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş lâmbalarını kullanmak


Soru-58

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğru­dur?

A)

Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçme

B)

Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek.

C)

Arkadaki araçları ikaz edip yavaşlatmak

D)

Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek.


Soru-59

Şekilde numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyola katılmak isteyen araçlar içindir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-60

Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyoldan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-61

İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

U dönüşü yapmalıdır. 

B)

1.araca yol vermelidir

C)

1.aracı ikaz ederek durdurmalıdır

D)

Hızını artırmalı


Soru-62

Otoyola girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? 

A)

Orta şeridin 

B)

Hızlanma (katılma) şeridinin 

C)

Tırmanma şeridinin 

D)

Yavaşlama (ayrılma) şeridinin


Soru-63

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki­lerden hangisini yapmalıdır?

A)

Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır

B)

Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.

C)

Hızını arttırmalıdır.

D)

Bulunduğu şeridi izlemeli ve hızını artırmamalı


Soru-64

Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?

A)

Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durma

B)

Sağa yanaşmak, gerekirse durmak

C)

Hızını azaltıp seyrine devam etmek

D)

Aracın hızını arttırmak


Soru-65

Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A)

1-2-3

B)

2-3-1

C)

3-1-2

D)

3-2-1


Soru-66

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyeyen 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

2 numaralı araca yol vermelidir

B)

Hızını arttırarak dönüş yapmalıdır

C)

2 numaralı aracın durmasını beklemelidir

D)

2 numaralı aracı ikaz ile durdurmalıdır


Soru-67

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A)

Dönüş ışıklarını yakarak

B)

Birkaç defa korna çalarak

C)

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D)

Birkaç defa selektör yaparak


Soru-68

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?

A)

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

B)

Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini

C)

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

D)

Hızın arttırılması gerektiğini


Soru-69

Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

A)

Öndeki aracı geçmek yasaktır

B)

Şerit değiştirmek yasaktır

C)

Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir

D)

Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna geçmiştir


Soru-70

Şerit değiştirmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsü, sola sinyal vermeden önce hangisini kesinlikle yapmalıdır?

A)

Uzun huzmeli farları yakarak seyretmeli

B)

2 numaralı aracın işaretini bekleme

C)

İç ve dış aynalardan trafik durumu kontrol edilmeli

D)

2 numaralı araca takip mesafesinden fazla yaklaşılmalı


Soru-71

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre içinde şerit değiştirilmesi yasaktır?

A)

Yerleşim yerleri içinde 50, yerleşim yerleri dışında 200 metre

B)

Yerleşim yerleri içinde 60, yerleşim yerleri dışında 250 metre

C)

Yerleşim yerleri içinde 70, yerleşim yerleri dışında 300 metre

D)

Yerleşim yerleri içinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre


Soru-72

Yerleşim yeri içinde sola dönüş yapmak isteyen sürücü kavşağa 30 metre kala hangi numaralı şeride girmelidir ?

A)

2

B)

3

C)

1 veya 3

D)

1


Soru-73

Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?

A)

Sağa ve sola dönmede

B)

Kavşağa gelindiğinde

C)

Durma ve duraklama

D)

Geçme ve park etme


Soru-74

Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)

Kavşağa yaklaşırken hızını artırması

B)

Tali yoldan gelen araçlara yol verilmesi

C)

Durup yolu kontrol etmesi

D)

Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması


Soru-75

Şekildeki durumda sürücünün hangisini  yapması zorunludur?

A)

İleri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi

B)

Dur çizgisinde mutlaka durması

C)

Sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi

D)

Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürülmesi


Soru-76

Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması yasaktır?

I-  İşaret vermeden şerit değiştirmeleri

II- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

III-Kontrollü kavşaklara gelindiğinde hızlarını azaltmaları 

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-77

Dönel kavşakta geriye dönüşlerde sürücülerin hangisini yapması yasaktır?

A)

Kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını vermesi

B)

Orta ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmesi

C)

Orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi

D)

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması


Soru-78

Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Sağ şeride geçilir.

B)

Geniş kavisle dönülür.

C)

Sağa dönüş lâmbası yakılır

D)

Hız azaltılır.


Soru-79

Döner kavşaklarda, geriye dönüş amacı taşımayan sola dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A)

Sol şeride geçilmesi

B)

Sola dönüş lambasının yakılması

C)

Hızın azaltılması

D)

Dar kavisle dönülmesi


Soru-80

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A)

Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek

B)

Arkadan gelen araçlara yol vermek

C)

İşaret verdiği anda şerit değiştirmek

D)

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek


Soru-81

Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmaları yanlıştır?

A)

Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları

B)

Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

C)

Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları

D)

Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri


Soru-82

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?

A)

Hızın arttırılması gerektiğini

B)

Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C)

Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

D)

Seyir yönünde uygun şeridin kullanılmasını


Soru-83

Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs veya kamyon sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Aşağıya inip bir süre beklemelidir.

B)

Akan trafiği durdurmalıdır.

C)

Bir gözcü bulundurmalıdır.

D)

Geri manevradan vazgeçmelidir.


Soru-84

Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

A)

Tek yönlü yolda duraklama dışında

B)

İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için

C)

Bağlantı yollarında

D)

Tek yönlü yolda park etme dışında


Soru-85

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I   –  Hızını azaltmalı

II  –  Sola dönüş lambasını yakmalı

III –  Geniş bir kavisle dönmeli

A)

I – III

B)

I – II

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-86

Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A)

Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları

B)

Hızlarını azaltmaları

C)

Dönüşü en sol şeritte tamamlamaları

D)

Dar bir dönüşle kavis yapması


Soru-87

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A)

Motosiklet

B)

At arabası

C)

Otomobil

D)

Kamyonet


Soru-88

Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A)

1-3-4-2

B)

2-3-4-1

C)

3-1-4-2

D)

4-1-2-3


Soru-89

Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A)

Sağa dönüşte dar, sola dönüşte dar

B)

Sağa dönüşte geniş, sola dönüşte geniş

C)

Sağa dönüşte dar, sola dönüşte geniş

D)

Sağa dönüşte geniş, sola dönüşte dar


Soru-90

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.

B)

İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.

C)

Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.

D)

Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.


Soru-91

Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A)

İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken

B)

Tek yönlü yollarda duraklarken

C)

Tek yönlü yollarda park ederken

D)

Bağlantı yolunda seyrederken


Soru-92

Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A)

Bulunduğu şeridi izlemesi

B)

Hızına uygun şeride geçmesi

C)

Aynı hızla seyretmesi

D)

Aracın hızını azaltması


Soru-93

Şekilde öndeki aracı geçmeye çalışan sürücünün hangisini yapması doğrudur?

I-  Takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III-Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektörle uyarması

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I-II-III


Soru-94

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

1 Numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır.

B)

3 Numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.

C)

2 Numaralı araç takip mesafesine uymamıştır.

D)

2 ve 3 numaralı araçlar normal hızın altında seyretmiştir.


Soru-95

Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranış hangi sıra ile izlenmelidir?

1-Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek

2-Sola dönüş lambası ile sinyal vermek

3-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4-Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek

A)

1-2-3-4

B)

2-3-1-4

C)

2-1-3-4

D)

1-4-3-2


Soru-96

Aşağıdakilerin ışıksız kavşakta karşılaşması halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

1-İtfaiye aracı

2-Sivil savunma aracı

3-Özel izinle karayoluna çıkmış araç

4-Doğru geçecek araç

A)

2

B)

1

C)

4

D)

3


Soru-97

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

A)

Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların

B)

Sanık veya suçlu takip eden araçların

C)

Alarm durumu, sivil savunma araçlarının

D)

Sahil güvenliğinde kullanılan araçların


Soru-98

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken hangisi­ne dikkat etmek zorundadır?

A)

Trafik yasaklarına

B)

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

C)

Hız sınırlamasına

D)

Çevreyi rahatsız etmemeye


Soru-99

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?

A)

Mümkünse geriye dönmelidir.

B)

Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır.

C)

Taşıt yolunda yer açmalıdır.

D)

Aracını hızlandırarak seyretmelidir.


Soru-100

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

A)

Can ve mal güvenliğinin korunması

B)

Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması

C)

Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması

D)

Görev hali dışında kullanılmaması


Soru-101

Şekilde karşılaşmada öncelikle itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum hangisi ile açıklanabilinir?

A)

İtfaiye aracı diğer araca göre daha güçlüdür.

B)

Şartlar aynı olduğunda ilk geçiş hakkı sağdan gelen araçlarındır.

C)

İlk geçiş hakkı geçiş üstünlüğü olan araçtadır.

D)

İtfaiye aracı ana yolda seyretmektedir.


Soru-102

Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır?

A)

Bir başka araç tarafından geçilirken

B)

Kavşaklara yaklaşırken

C)

Öndeki araç geçilirken

D)

Sağa veya sola dönülürken


Soru-103

Geçiş üstünlüğü hangi haller dışında kullanılmaz?

A)

Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında

B)

Görev hali dışında

C)

Yolların buzlu ve kaygan olması halinde

D)

Şehirler arası kara yollarında


Soru-104

Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A)

Geriye dönerek beklemeli

B)

Olduğu yerde hemen durmalı

C)

Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli

D)

Işıklı trafik işaretine uymalı


Soru-105

Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir kara yolu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceği

B)

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği

C)

Kesik çizgiler tarafından araçların şerit değiştirebileceği

D)

Araçların bölünmüş yola gireceği


Soru-106

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine

B)

Kamyon sürücüsü, minibüse

C)

Şeridi daralmış olan, diğerine

D)

Minibüs sürücüsü, kamyona


Soru-107

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A)

Lastik tekerlekli traktör

B)

Kamyonete

C)

Kamyona

D)

İş makinesine


Soru-108

Şekle göre hangi şerit sürekli işgal edilemez?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

1 ve 3


Soru-109

Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa, geçme dönme dışında aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?

A)

Banketten

B)

Orta şeritten

C)

En sağ şeritten       

D)

En sol şeritten


Soru-110

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yön­lü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörünün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Hızı fazla olan az olana

B)

Tarım traktörü sürücüsü, kamyonete

C)

Şeridi daralmış olan diğerine

D)

Kamyonet sürücüsü, tarım traktörüne


Soru-111

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşmaması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Azami ağırlığı az olan, diğerine

B)

Otomobil sürücüsü, otobüse

C)

Otobüs sürücüsü, otomobile

D)

Şeridi daralmış olan, diğerine


Soru-112

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? 

A)

Kamyon, otomobile

B)

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

C)

Otomobil, kamyona

D)

Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine


Soru-113

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Motoru durdurup, vitesi boşa almalı

B)

Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

C)

Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı

D)

Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalı


Soru-114

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile arazi taşıtının karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Yüklü ağırlığı fazla olan az olana

B)

Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına

C)

Şeridi daralmış olan, diğerine

D)

Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse


Soru-115

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ve motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine

B)

Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta

C)

Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta

D)

Şeridi daralmış olan, diğerine


Soru-116

Aşağıdakilerden hangileri otoyola girebilir?

A)

Bisiklet

B)

Lastik tekerlekli traktör

C)

Çekiciler

D)

Motorsuz araçlar


Soru-117

Erişme kontrollü karayolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A)

Park etme

B)

Duraklama

C)

Geri gitme

D)

Şerit değiştirme


Soru-118

Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur?

A)

4 numaralı aracın hızını arttırması

B)

1 numaralı aracın sağ şeride geçmesi

C)

2 numaralı araç takip mesafesini azaltmalı

D)

2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi


Soru-119

Şekle göre hangi şerit sadece geçiş için kullanılır?

A)

Orta şerit

B)

Her iki banket

C)

1 numaralı şerit

D)

2 numaralı şerit


Soru-120

Şekildeki gibi dönüş yapacak sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I – Sağa dönüş lambasını yakmalı

II–  Hızını azaltmalı

III– Dar bir kavisle dönmeli

A)

Yalnız I 

B)

I-II

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-121

Aşağıdaki yollardan hangisine hayvan, yaya ve motorsuz araçların girmesi yasaktır?

A)

Anayolu      

B)

Bölünmüş karayoluna

C)

Tali yola        

D)

Otoyola


Soru-122

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-123

Şekilde 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır

B)

Geçiş hakkını 2 numara vermelidir

C)

Korna çalıp 2 numarayı yavaşlatmalıdır

D)

Hızlanıp kavşağa önce girmelidir.


Soru-124

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A)

Kamyonet

B)

Motosiklet

C)

Traktör

D)

Otomobil


Soru-125

Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı sürücü ne yapmalıdır?

A)

Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.

B)

Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. 

C)

1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.

D)

Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır


Soru-126

 I –  Şerit değiştirmelerde

      II – Sağa ve sola dönüşlerde

      III – Bir aracın geçilmesi esnasında

      Hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II, III


Soru-127

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A)

Devamlı yol çizgisi

B)

Diğer taşıt sürücüsü

C)

Yol kenarındaki çizgiler

D)

Hız kontrolü yapan uyarı cihazları


Soru-128

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)

Şerit değiştirilmesi 

B)

Öndeki aracın geçilmesi 

C)

Aracın hızının arttırılması

D)

Geçiş hakkı kurallarına uyulması


Soru-129

Şekildeki durumda hangisinin yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?

A)

Otomobil

B)

Motosiklet

C)

Traktör

D)

Yaya


Soru-130

Aşağıdakilerden hangisi geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?

A)

Yol durumunu kontrol etmek

B)

Aracın hızını azaltmak

C)

Şerit değiştirme lambalarını kullanmak

D)

Öndeki araç sürücüsünü uyarmak


Soru-131

Şekildeki araç sürücüsü dönel  kavşaktan geri dönmek için hangi şeridi izlemelidir?

A)

1 numaralı

B)

2 numaralı

C)

3 numaralı

D)

Hepsi


Soru-132

Şekle göre sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A)

Dikkatli olması

B)

Hızını arttırması

C)

Durup, kavşağı kontrol etmesi

D)

Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi


Soru-133

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A)

Tarım traktörü

B)

Otobüs

C)

İş makinesi

D)

At arabası


Soru-134

Şekildeki karşılaşmada, geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A)

1-2-3

B)

2-1-3

C)

3-1-2

D)

1-3-2


Soru-135

Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşması halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A)

Yayalar

B)

Sağdan gelen araçlar

C)

Soldan gelen araçlar

D)

Doğru geçen araçlar


Soru-136

Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1-2-3

B)

2-3-1

C)

2-1-3

D)

3-2-1


Soru-137

Şekildeki trafik kazası hangisine uyulması sonucu meydan gelmiş olabilir?

A)

2.aracın takip mesafesine uymadığı 

B)

1.aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

C)

2.aracın yanlış şeritte seyrettiği 

D)

1.aracın doğru geçen araca yol vermediği


Soru-138

Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?  

A)

Korna çalıp 1 numaralı aracı beklemeli

B)

Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

C)

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

D)

Hızını artırıp kavşağa girmeli


Soru-139

Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A)

Şerit değiştirmelerde

B)

Park yerlerine giriş ve çıkışlarda 

C)

Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde

D)

Sürücülere geç mesajı verilmesinde


Soru-140

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Geçiş hakkını 2 numaraya vermelidir.

B)

Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır

C)

İkaz edip 2 numarayı yavaşlatmalıdır

D)

2 numarayı durdurup geçmelidir


Soru-141

Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

1 numaralı taşıt geçiş yolundadır

B)

2 ve 3 numaralı taşıtlar, iki yönlü kara yolun da seyretmektedir

C)

1 numaralı taşıt sürücüsü, 2 numaralı taşıtın geçmesini beklemelidir.

D)

2 numaralı araç sürücüsü, 1 numaralı araca yol vermelidir.


Soru-142

Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir?

A)

1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi 

B)

2 numaralı taşıtın, 1 numaralı taşıtın geçmesini beklememesi 

C)

2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması

D)

1 numaralı taşıtın geçiş hakkını 2 numaralı taşıta vermemesi


Soru-143

Şekildeki trafik kazası hangisine uyulmaması sonucu  meydan gelmiş olabilir?

A)

Takip mesafesine 

B)

Kavşaklarda ilk geçiş hakkına 

C)

Farların kullanılacağı yer ve hallere 

D)

Geçiş üstünlüğüne uymama


Soru-144

Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları doğrudur?

A)

Dönüş işareti ile hızlarını arttırmaları

B)

Bulundukları şeridin solun yanaşmaları

C)

Hız arttırarak dönüşlerini tamamlamaları

D)

Dönüşlerini dar kavisle yapmaları


Soru-145

Şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Otomobilin geçmesini beklemelidir

B)

Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır

C)

Hızını artırmalıdır.

D)

Otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir.


Soru-146

Şekle göre otomobil sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Korna çalarak bisiklet sürücüsünü durdurmalıdır.

B)

Yolda yaya yoksa yola devam etmelidir

C)

Geçiş hakkını bisikletliye vermelidir

D)

Hızlanarak dönüşünü tamamlamalıdır


Soru-147

Şekle göre geçme işlemi yapan 1 numaralı araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I-Geçiş kuralına uyduğu

II-Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı

III-Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-148

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A)

2. aracın takip mesafesine uymadığı

B)

2. aracın yanlış şeritte seyrettiği

C)

1.aracın doğru geçen araca yol vermediği

D)

1.aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı


Soru-149

Şekle göre 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Geçiş hakkını kendi kullanmalı

B)

Hızlanarak yoluna devam etmeli

C)

Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı

D)

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli


Soru-150

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-151

Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 l  - Tehlikeli geçiş yaptığı

 II - Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride geçildiği

 III- Görüşün yetersiz olduğu yoldan geçme  yaptığı

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-152
 
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
 
  
A)

2 - 1 - 3

B)

2 - 3 - 1

C)

3 - 1 - 2

D)

3 - 2 - 1


Soru-153
 
 
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
    
A)

Bankette

B)

En sol şeritte

C)

En sağ şeritte

D)

Orta şeritte


Soru-154
 
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
 
 
  
A)
1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
B)
1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C)
2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
D)
3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği

Soru-155
 
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
 
 
Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
  
A)

Motor gücünü

B)

Asfalt kalitesini

C)

Takip mesafesini

D)

Yakıt sarfiyatını


Soru-156
 
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
  
A)
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B)
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C)

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D)

Geçme yaparken sinyal verilmesi


Soru-157
 
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
   
A)

İş makinesi, otomobile

B)

Otomobil, iş makinesine

C)

Şeridi daralmış olan, diğerine

D)

Dingil ağırlığı az olan, diğerine


Soru-158
 
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
   
A)
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B)
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
C)

2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi

D)

2 numaralı aracın hızını artırması


Soru-159
 
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  
A)

Geçme yaparken sinyal verilmesi

B)

Yaya yolunda sürülmesi

C)

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D)
Gidiş yönüne göre yolun en sağındanseyredilmesi

Soru-160

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A)

Otobüse

B)

Otomobile

C)

İş makinesine

D)

Lastik tekerlekli traktöre


Soru-161

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır? 

A)

Dönüş ışıklarını yakarak

B)

Birkaç defa korna çalarak

C)

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D)

Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak


Soru-162

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A)

1 ve 2

B)

1 ve 3

C)

2 ve 3

D)

1, 2 ve 3


Soru-163

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmeli

B)

2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli

C)

Diğer araçların durmasını sağlamalı

D)

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı


Soru-164

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A)

Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek

B)

Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek

C)

Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

D)

Çıkan aracın geri gitmesini beklemek


Soru-165
 
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  
A)
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
B)
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi
C)

Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi

D)

Hızını azaltması


Soru-166
 
I  - İtfaiye araçları
II - Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
 
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
   
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

I ve III

D)

I, II ve III


Soru-167
 
I - Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
 
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  
A)

I. doğru II. yanlıştır.

B)

Her ikisi de yanlıştır.

C)
I. yanlış II. doğrudur.
D)

Her ikisi de doğrudur.


Soru-168
 
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
   
A)

Virajlarda

B)

Şerit değiştirmelerde

C)

Sağa ve sola dönüşlerde

D)

Bir aracın geçilmesi esnasında


Soru-169

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Minibüs, otomobile

B)

Otomobil, minibüse

C)

Şeridi daralmış olan, diğerine

D)

Dingil ağırlığı az olan, diğerine


Soru-170
 
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
  
A)

2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği 

B)

3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu 

C)

1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu 

D)
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

Soru-171
 
  I. İtfaiye araçları
 II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
 
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
   
A)

I - II - III - IV 

B)

I - II - IV - III 

C)

II - I - IV - III 

D)

II - III - I - IV


Soru-172
 
  I. Kesik yol çizgisi
 II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
 
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
     
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-173

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? 

A)

Eskort eşliğinde 

B)

Seyyar tepe lambası taktırarak 

C)

Sesli ve ışıklı işaretler vererek 

D)

Araçlarında bir gözcü bulundurarak


Soru-174
 
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
 
  
A)

1 - 2 - 3 

B)

1 - 3 - 2 

C)

2 - 3 - 1 

D)
3 - 2 - 1

Soru-175
 
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?
 
  
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-176

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1 - 2 - 4 - 3 

B)

2 - 1 - 3 - 4

C)

2 - 3 - 4 - 1 

D)

3 - 1 - 2 - 4


Soru-177

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1 - 2 - 3 - 4 

B)

1 - 2 - 4 - 3

C)

2 - 1 - 4 - 3 

D)

     4 - 1 - 2 - 3


Soru-178

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

  
A)

1 - 2 - 3 

B)

1 - 3 - 2      

C)

2 - 3 - 1      

D)

2 - 1 - 3


Soru-179

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A)

1 ve 2

B)

1 ve 3

C)

2 ve 3

D)

3 ve 4