Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Tescil, Sigorta, MuayeneSoru-1

İlk defa tescil edilecek araçlar için, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren kaç ay içinde müracaat edilmesi gerekir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-2

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?

A)

Muayene süresi geçirildiğinde

B)

Bakımı düzenli olarak yapılmadığında

C)

Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

D)

Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında


Soru-3

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

A)

Kasko sigortası yoksa

B)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa

C)

Araç, sahibi tarafından kullanılmıyorsa  

D)

Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa


Soru-4

Zorunlu malî sorumluluk sigortası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Geçerlilik süresi iki yıldır.

B)

Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

C)

Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar  trafikten men edilir.

D)

Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar  trafikten men edilir.


Soru-5

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorun­ludur?

A)

Sigorta süresi bitiminde

B)

Sahibi değiştiğinde

C)

Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

D)

Egzoz muayenesi yapıldığında


Soru-6

Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-7

Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

A)

60

B)

50

C)

40

D)

30


Soru-8

Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

A)

Noter satış belgesinin

B)

Trafik belgesinin

C)

İşletme belgesinin

D)

Kara yolu uygunluk belgesinin


Soru-9

Zorunlu mali sorumluluk sigortası, aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz?

A)

Maddi hasarı              

B)

Tedavi giderlerini

C)

Ölüm tazminatını        

D)

Manevi tazminatı


Soru-10

Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? 

A)

Otomobil   

B)

Çekici 

C)

Otobüs    

D)

Kamyonet


Soru-11

Tescilli bir aracı satın alan veya devir alan kişi aracı adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-12

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zo­runludur? 

A)

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının 

B)

Koltuk ferdi kaza sigortasının 

C)

Kasko sigortasının 

D)

Aracın bakımının


Soru-13

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A)

Motorlu araç tesçil belgesi

B)

Periyodik bakım belgesi

C)

Yağ değiştirme belgesi

D)

Noter satış belgesi


Soru-14

İkamet adresini değiştiren araç sahipleri,  bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?

A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-15

Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A)

Taşıma sınırı üstünde yolcu almışsa

B)

Taşıma sınırı üstünde yük yüklemişse

C)

Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmamışsa

D)

Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa


Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A)

Sürücü belgesi           

B)

Tescil belgesi 

C)

Araç imalat belgesi    

D)

Servis bakım belgesi


Soru-17

Otobüs, kamyonet, kamyon, minibüs ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-18

Koltuk ferdî kaza sigortası hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)

Bütün araçlarda yaptırılması zorunludur.   

B)

Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına alır.

C)

Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından yaptırılır.

D)

İsterlerse yolcular kendileri yaptırırlar.


Soru-19

Hangisi trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücülerin göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

A)

Gümrük  belgesi, noter satış belgesi

B)

Tescil belgesi, trafik belgesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası

C)

İşletme belgesi, imalat teknik belgesi   

D)

Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi


Soru-20

Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-21

Aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir?

I -Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

II-Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

A)

Her ikisi de doğrudur. 

B)

Her ikisi de yanlıştır.

C)

I. doğru, II. yanlıştır.

D)

I. yanlış, II. doğrudur


Soru-22

Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildir­mek zorundadır?

A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-23

Zorunlu malî sorumluluk sigorta şirketlerinin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Kaza yapan araçların zararları kendi sigorta şirketleri tarafından ödenir.

B)

Sahibi tarafından kullanılmayan araçların verdiği zararlar ödenmez.

C)

Verilen zararın tamamını ödemekle yükümlüdürler.

D)

Teminat miktarı içinde diğer araç ve kişilere verilen zararları karşılar.


Soru-24

Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırıl­ması zorunludur.

B)

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırıl­ması araç işletenin isteğine bağlıdır.

C)

Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır. 

D)

Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait bilgiler basın yayın organla­rınca duyurulabilir.


Soru-25

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Motorlu araçlar için zorunludur.

B)

Sigortalı aracın gördüğü hasarı karşılar

C)

Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.

D)

Zarar verilen araçlarla ilgili maddi ve bedenî zararları karşılar.


Soru-26

Denetim ve kontrollerde araç muayene süresini geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir

B)

Araçları trafikten men edilir. 

C)

Adli para cezası verilir.

D)

3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.


Soru-27

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan veteknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A)

Garaj     

B)

Terminal     

C)

Servis istasyonu

D)

Muayene istasyonu


Soru-28

Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

A)

Sürücü belgesi

B)

Araç tesçil belgesi

C)

Araç imalat belgesi

D)

Motorlu araç trafik belgesi


Soru-29

Üzerinde teknik değişiklik yapıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Trafikten men

B)

Hurdaya ayırma

C)

Sürücüsüne ağır hapis

D)

Başkasına devir etme şartı


Soru-30

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? 

A)

Sağlık Bakanlığı 

B)

Milli Eğitim Bakanlığı 

C)

Emniyet Genel Müdürlüğü 

D)

Karayolları Genel Müdürlüğü 


Soru-31

Bir araç, muayene süresi dolmamış olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?

A)

Kazaya karışması sonucunda yetkili zabıta gerekli görürse

B)

Sürücü veya işleticisinin değişmesi halinde

C)

Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi halinde

D)

Bakım veya onarımdan geçirilmesi halinde


Soru-32
 
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
    
A)

Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması

B)

Periyodik bakım kartının doldurulması

C)

Muayenesinin yaptırılmamış olması

D)

Kayıt ve tescilinin onaylanması


Soru-33
 
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
   
A)

Kasko sigorta poliçesi

B)

Parça garanti belgesi

C)

Araç imalat belgesi

D)

Sürücü belgesi


Soru-34
 
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?
   
A)

4

B)

3

C)

2

D)

1


Soru-35

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-36

Motosikletlerde ilk 3 yıl sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A)

4

B)

3

C)

2

D)

1